В писмо изх. № 15.00-49 от 10.11.2015 г. в отговор на наше писмо изх. № 01-358 от 22.10.2015 г. е посочена интернет – страницата на Института по публична администрация в секция  ”Публикации”(http://www.ipa.government.bg/bg/publikacii_na_ipa)

     За запознаване  с изследване на “Ефективност на новата система за заплащане и оценка на изпълнението”- анализ на ефекта от приложението на моделите на заплащане и оценяване и предложения за подобряването им.

        Поради особената важност на проблемите, които се създадоха за Федерацията, полезно и необходимо е да изразите мнения и становища.